Rugăciuni după Sfânta Spovedanie

with Niciun comentariu

Tropare

Cât va fi de temută judecata Ta, Doamne, îngerii stând înainte, oamenii în mijloc aducându-se, cărțile deschizându-se, faptele cercându-se, gândurile întrebându-se! Ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia, cine-mi va lumina întunericul, de nu mă vei milui Tu, Doamne, ca un Iubitor de oameni?

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Lacrimi dă-mi, Dumnezeule, ca oarecând femeii celei păcătoase, și mă învrednicește să ud picioarele Tale, care m-au scos din calea rătăcirii, și, ca pe un mir de bună mireasmă, să-Ţi aduc viața curată, agonisită mie prin pocăință, pentru ca să aud glasul Tău cel dorit: „Credința ta te-a mântuit, mergi în pace!”.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
(a Născătoarei de Dumnezeu)

Neînfruntată nădejde având în tine, Născătoare de Dumnezeu, mă voi mântui; folosința ta agonisind, Preacurată, nu mă voi teme. Izgoni-voi pe vrăjmașii mei și îi voi înfrânge. Întru neasemuitul tău Acoperământ îmbrăcându-mă ca într-o platoșă și întru ajutorul tău cel puternic rugându-mă, strig către tine: Stăpână, mântuiește-mă cu rugăciunile tale și mă scoală din întunecatul somn, spre a ta slavă, cu puterea Celui Ce S-a întrupat din tine, a Fiului lui Dumnezeu.

Prima rugăciune după Sfânta Spovedanie, către Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Mult-Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Îți mulțumesc că, prin mărturisirea de taină către Părintele meu duhovnic, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul, să primesc de la Tine iertarea păcatelor mele. Urmând deci psalmistului, care spunea: „Juratu-m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății Tale”, îți făgăduiesc cu o voință neclintită a sufletului meu că sunt gata să mor de mii de ori decât să mai săvârșesc vreun păcat de moarte și – cu el – să amărăsc nesfârșita Ta bunătate. Însă, fiindcă voința mea este slabă, în sinea ei, fără de ajutorul Tău, Te rog fierbinte să mă împuternicești cu harul Tău și să mă întărești cu ajutorul Tău cel puternic, ca să rămân până la sfârșit neabătut în această sfântă hotărâre a mea. Da, Iisuse al meu, Cel Preaiubitor de suflet, dă-mi putere să petrec în pocăință ce-mi rămâne din viața mea, ca să mă bucur aici jos de harul Tău, iar acolo, în cer, de fericita Ta mărire, prin soliile Preabinecuvântatei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

A doua rugăciune după Sfânta Spovedanie, către Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Izvorul înțelepciunii și al harului, deschide buzele mele, ale păcătosului, și mă învață cum se cuvine și pentru ce se cade să mă rog. Că Tu ești Cel Ce știi mulțimea cea mare a păcatelor mele. Iată, cu frică stau înaintea Ta. Îndreaptă-mi viața, Cel Ce îndreptezi toată zidirea cu cuvântul și cu puterea cea nespusă a înțelepciunii. Cel Ce ești liman celor înviforați, arată-mi calea pe care voi merge. Dă cugetelor mele duhul înțelepciunii Tale, nepriceperii mele duhul înțelegerii. Cu duhul temerii de Tine, umbrește-mi faptele și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele, cu Duh stăpânitor întărește gândul meu dintru alunecare. Pentru ca, în toate zilele fiind îndreptat spre cele de folos, cu Duhul Tău cel bun, să mă învrednicesc a împlini poruncile Tale și pururea să-mi aduc aminte de mărită Venirea Ta, care va cerceta faptele noastre. Că Milostiv și Iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ţie slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și de Viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A treia rugăciune după Sfânta Spovedanie, către Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Îți mulțumesc mult, Preadulce Iisuse, Izbăvitorul meu Cel de oameni iubitor și Doctorul cel mult-Milostiv al neamului omenesc, căci cu scumpul balsam al Sângelui Tău Celui de viață făcător ai tămăduit rănile sufletului meu și m-ai curățit de lepra păcatelor. Pentru rugăciunile Pururea-Fecioarei și Născătoarei de Dumnezeu, Maria, Maica Ta, și ale tuturor sfinților Tăi, rogu-Te, Doamne al meu, primește această mărturisire a mea și, de cumva a fost nedeplină, dumnezeiasca Ta iubire de oameni și milostivire s-o împlinească, prin care fă, rogu-Te, să fiu cu desăvârșire iertat, să-mi îndrept năravurile, făcând roade vrednice de pocăință. Şi în acest chip, rămânând prin dumnezeiescul Tău har statornic în bine în viața aceasta, să mă învrednicesc în cealaltă să mă desfătez de slava Ta cea cerească. Amin.

A patra rugăciune după Sfânta Spovedanie, către Sfântul Duh

Mângâietorule Bun, Duhule Sfinte, Duhule al adevărului, Cel Ce din Tatăl negrăit și neînțeles purcezi, Cel Ce ești împlinitor al Sfintei și Începătoarei de viață Treimi, al Unuia Dumnezeului nostru, Cel Ce împreună cu Tatăl și cu Fiul ești închinat și slăvit, Cel cu adevărat Dumnezeu adevărat și îndumnezeitor, Cel Ce sfințești și luminezi, și lăcașuri ale Tale îi faci pe cei vrednici de primirea Ta și de darul Tău, Însuți, Împărate ceresc, Iubitorule de oameni, Iubitorule de dăruiri și Dăruitorule de daruri mari, lesne-Îndurătorule și mult-Milostive, Vistieria bunătăților și Dătătorule de viață, caută cu blândețe din sfintele înălțimi ale slavei Tale celei sfinte spre ticăloșia și smerenia mea în ziua și ceasul acesta, și în toată vremea, și locul în care cu nevrednicie chem Numele Tău cel preasfânt și închinat. Şi să nu Te scârbești de mine, Iubitorule de bunătate, pentru necuviincioasele mele fapte, gânduri rele și păcatele cele din pruncie și până acum.

Scoate-mă din abisul deșertăciunii și din adâncul neștiinței și al orbirii, Cel Ce ai izbăvit lumea din înșelăciunea vrăjmașului. Zdrobește capul lui sub picioarele mele spre pace. Cu arme de lumină înconjoară-mă. Cu pavăza credinței apără-mă. Cu platoșa dreptății acoperă-mă. Cu cuvântul lui Dumnezeu gura mea o sfințește. Proslăvește-mă, Mângâietorule Bunule, cu darurile Tale cele de multe feluri. Dăruiește-mi mie duhul înțelepciunii, al priceperii, al sfatului, al tăriei, al cunoștinței, al evlaviei, al temerii de Dumnezeu. Cu înfrânare și cu nepătimire întemeiază viața mea. Cu bunătatea blândeții îmbunătățește-mi inima. Cu tăria credinței zidește-mi casa sufletului. Cu liniștea bunătății păzește-mi gândurile. Prin dragostea cea curată către aproapele, fă-mă desăvârșit spre iubirea Ta.

Tu, Mângâietorule Bun, Dumnezeule Preabun, nu mă lăsa să fiu ocară dracilor celor vătămători de suflet. Nu mă părăsi robit de patimile cele de rușine, ci-mi dă, Cel Ce ești lesne-Îndurat, ca, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, întru curăție și luare-aminte, și frică de Dumnezeu ajungând la sfârșitul vieții acesteia și dovedindu-mă vrednic încă de aici de pârga vieții celei veșnice și a desfătării ce va să fie, să dobândesc bunătățile cele cerești. Şi pe Tine, Cel proslăvit, Mângâietorul Dumnezeu, să Te slăvesc și să-Ţi mulțumesc, și să mă închin împreună și Tatălui și Fiului, în vecii vecilor. Amin.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.