Acatist către Preamilostivul Dumnezeu, pentru izbăvirea de necazuri

with Niciun comentariu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
(de trei ori cu trei închinăciuni până la pământ)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne, miluiește (de trei ori), Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este Împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
(a Născătoarei de Dumnezeu)

Ușa milostivirii deschide-o nouă, bine-cuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Veniți să ne închinăm
Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru!
(cu trei închinăciuni)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni dintre cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atot-țiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de Viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel Ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Troparul, glasul 8

Cel Ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, Doamne, Iubitorule de oameni, dăruiește-ne toate cele ce ne sunt de trebuință și izbăvește-ne de tot necazul, că spre Tine nădejdea ne-am pus, spre Mântuitorul și grabnicul nostru Ocrotitor!

Condacul 1

„Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârșit? Până când vei întoarce fața Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea?”, se întreba David Prorocul, cuprins de tulburare. Dar, când sufletul său s-a veselit de milele Tale, Ți-a cântat cu dragoste și mulțumire: Aliluia!

Icosul 1

Știm că la nunta din Cana Galileii ai prefăcut apa în vin, Preadulce Iisuse, și credem că așa poți schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde; venim la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va putea izbăvi de neputințele noastre dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne va putea da cele de trebuință? Numai Tu, Doamne, ești limanul nostru și la Tine căutăm alinare:

Doamne, Cel Ce ne înconjuri cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră;

Doamne, Împăratul împăraților, fie voia Ta, nu voia noastră;

Doamne, Care ești Răsăritul Răsăriturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;

Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia Ta, nu voia noastră;

Doamne, Mângâietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră;

Doamne, Înfrumusețătorul făpturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 2-lea

„Luați, fraților, ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului”, ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar noi, urmând sfatul său, purtăm în cugetele noastre nu doar suferințele sfinților proroci, ci și pe ale tuturor sfinților care, gustând din paharul durerii, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Știm neputințele și slăbiciunile noastre, dar știm și că Îți stă în putere să ne întărești așa cum L-ai întărit pe David când s-a luptat cu Goliat și cum i-ai întărit pe sfinții Tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru aceasta, ne rugăm Ție:

Doamne, precum i-ai păzit pe cei trei tineri în cuptorul cel de foc, păzește-ne și pe noi;

Doamne, ocrotește-ne așa cum l-ai ocrotit pe Prorocul Daniel când se afla în groapa cu lei;

Doamne, Care în grele încercări i-ai fost acoperitor Sfântului Apostol Pavel, acoperă-ne cu harul Tău;

Doamne, dă-ne puțin din puterea ce i-ai dat-o tânărului Nestor când l-a biruit pe puternicul Lie;

Doamne, învață-ne să râvnim răbdarea Sfân-tului Alexie, cel numit Omul lui Dumnezeu;

Doamne, ajută-ne să îi cinstim și să îi urmăm pe sfinții pe care nimic nu i-a putut despărți de dragostea Ta;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 3-lea

Știm cuvântul Evangheliei că „acela ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” și ne temem să nu pierim din pricina nerăbdării noastre. O, dacă am avea mucenicească răbdare, atunci ar fi primită de Dumnezeu ca o tămâie cu bun miros și s-ar înălța la ceruri ca un tainic: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Decât să ne plângem că suferim cum nu a mai suferit nimeni vreodată, mai bine ne-am aduce aminte de Dreptul Iov. Bunătăți felurite a avut și pe toate le-a pierdut, dar, pentru că nu L-a hulit pe Dumnezeu, s-a învrednicit de binecuvântarea Sa și a primit la urmă mai multe decât avea la început. Ajută-ne să ne împărtășim de răbdarea sa, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel Ce ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră, și să ne împărtășim și de binecuvântările Tale:

Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, miluiește-ne;

Doamne, Dătătorul celor ce cer, dăruiește-ne darul răbdării;

Doamne, îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne cu răbdarea Dreptului Iov;

Doamne, folositorul văduvelor, înțelepțeș-te-ne ca să nu mai cădem în deznădejde;

Doamne, Apărătorul celor lipsiți, învață-ne să Îți cerem ajutorul;

Doamne, deschizătorul celor ce bat, deschide-ne nouă ușa binecuvântărilor Tale;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 4-lea

Grijile ne apasă și ne tulbură, îndepărtându-ne mintea de la Dumnezeu, și sufletele noastre nu găsesc alinare. Nu este cu putință să scăpăm de tirania lor dacă nu ne vom îndrepta nădejdea spre Domnul, Cel Ce se bucură să primească de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

„Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei”. Așa ne-ai povățuit Tu, Preabunule Doamne, dar noi nu am urmat acest cuvânt, ci, fiind plini de mândrie, ne-am pus nădejdea în lucrul mâinilor noastre. Dar acum, rușinați fiind și lipsiți de cele de trebuință, cădem cu umilință la ajutorul Tău, nădăjduind că vei ierta greșeala noastră:

Doamne, vezi lipsurile noastre și dăruiește-ne toate cele care ne sunt de trebuință;

Doamne, întărește-ne să putem răbda încercările prin care ai îngăduit să trecem;

Doamne, dăruiește-le celor lipsiți de hrană să se îndestuleze de milele Tale;

Doamne, Care ai înmulțit pâinile și peștii în pustie, înmulțește darurile cu care binecuvântezi familiile nevoiașe;

Doamne, ajută-ne să nu ne lipim inimile de bunătățile lumești;

Doamne, luminează-ne gândurile, ca să nu mai râvnim ceea ce nu ne este de folos,

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 5-lea

Știindu-ne în vreme de boală cârtitori precum de demult iudeii în pustie, Te rugăm cu zdrobire de inimă să alungi de la noi această neputință și să ne dai putere ca, oricât de mari ar fi suferințele noastre, să Îți cântăm, grăind: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Toți vom muri, toți vom părăsi această lume în care cunoaștem durerea și boala. Să înțelegem durerile trupești ca oglindire a suferinței veșnice și bold pentru a cere dumnezeiasca milostivire:

Doamne, Vindecătorul bolnavilor, vindecă durerile noastre;

Doamne, dăruiește răbdare celor aflați în suferințe sufletești și trupești;

Doamne, tămăduiește-i pe cei cărora le este de folos aceasta;

Doamne, întărește-i pe cei biruiți de suferințe de tot felul;

Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veșnicei bucurii;

Doamne, povățuiește-i pe cei care suferă să se teamă de veșnica suferință și să se pocăiască;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 6-lea

Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, însă ar trebui să ne temem de focul cel nestins și de celelalte chinuri veșnice care ne așteaptă dacă ne lăsăm prinși în lanțurile patimilor și în cursele vrăjmașului și dacă uităm să Îi cântăm Celui Ce stăpânește întreaga lume: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Credem că sunt adevărate minunile pe care le mărturisește Evanghelia, Hristoase, prin care ai fost grabnic ajutător celor aflați în necazuri de tot felul, și știm că izvorul lor nu a secat, ci curge până în zilele noastre. Alergăm la ajutorul Tău, nădăjduind că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci vei rândui toate spre folosul nostru:

Doamne, alungă de la sufletele noastre zadarnica tulburare și dăruiește-ne să gustăm liniștea;

Doamne, apără toate așezările creștine și pe cei ce locuiesc într-însele;

Doamne, păzește-ne de cutremur, de potop, de foc și de celelalte necazuri;

Doamne, păzește-ne de căderea în păcat, pe noi și pe cei pentru care ne rugăm Ție:

Doamne, dăruiește-ne sfârșit creștinesc, ferindu-ne de moartea năprasnică;

Doamne, izbăvește-ne de focul cel nestins și de chinurile care îi așteaptă pe păcătoșii care nu se pocăiesc;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 7-lea

Degeaba Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască pace, degeaba Îl rugăm să ne păzească de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, dacă, mergând pe drumul pierzării, nu vrem să pricepem că El vede toate faptele noastre, însă, pocăindu-ne, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Izbăvește-ne, Doamne, de toată răutatea oamenilor și dă-ne putere să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Picură în inimile noastre o picătură din dragostea Ta, a Celui Ce Te-ai rugat pentru cei ce Te-au răstignit, ca să putem plini porunca iubirii de vrăjmași:

Doamne, împacă-i pe cei ce se vrăjmășesc, făcându-se unelte ale diavolului;

Doamne, învață-ne să ne iertăm unii pe alții și să uităm răul care ni s-a făcut;

Doamne, alungă de la noi duhul mâniei și picură în inimile noastre iubirea pentru cei ce ne dușmănesc;

Doamne, întoarce răul în bine, spre slava Numelui Tău;

Doamne, iartă-i pe toți cei care ne-au greșit, cu știință sau fără de știință;

Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor apăsați de singurătate, care nu găsesc înțelegere la oameni;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 8-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Sfânta Justina fecioara, simțind săgețile vrăjmașului năpustindu-se asupra ei, nu s-a biruit de deznădejde, ci însemnându-se cu credință cu semnul crucii, a izgonit de la ea puterile întunericului, învățându-i pe cei ispitiți de diavol să cânte Izbăvitorului celor slabi: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, pe toți cei care se roagă Ție:

Doamne, izbăvește-ne din toate cursele întinse de necuratul diavol;

Doamne, nu îngădui să fim batjocoriți de urâtorul de oameni;

Doamne, ai milă de cei care suferă din lucrare drăcească;

Doamne, risipește lucrarea nevăzuților vrăjmași;

Doamne, întărește-i pe creștini în dreapta credință;

Doamne, dă putere celor care în ispite se însemnează cu semnul sfintei cruci;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 9-lea

Se aude încă glasul Înaintemergătorului: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor”. Să părăsim iubirea de sine, să părăsim desfătările lumești și să alergăm la Doctorul care tămăduiește sufletele, cântându-I cu umilință: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Doamne Iisuse Hristoase, noianul păcatelor noastre ne apasă și zăcem ca bolnavul de la scăldătoarea Siloamului, neavând putere să intrăm în scăldătoarea pocăinței. Ajută-ne, Tu, Milostive Doamne, să primim curajul de a părăsi și de a urî păcatul, de a alerga la scaunul Spovedaniei și de a ne mărturisi prea multele noastre păcate:

Doamne, Care nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ți-a sărutat picioarele, milostiv fii nouă, păcătoșilor;

Doamne, oricât de mari ar fi căderile noastre, ajută-ne să ne ridicăm;

Doamne, nu știm să ne pocăim de nu ne vei trimite gândul cel bun;

Doamne, alungă de la noi pe vrăjmașul care ne oprește să ne spovedim cu zdrobire de inimă;

Doamne, iartă-ne toate păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie;

Doamne, învață-ne să punem început bun mântuirii;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 10-lea

Ca o desfrânată, lumea aceasta ne ispitește să părăsim calea cea strâmtă și să îmbrățișăm trecătoarele desfătări. Noi însă Te rugăm să ne dăruiești darurile Duhului Sfânt: duhul înțelepciunii, duhul înțelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoștinței, duhul temerii de Dumnezeu și duhul bunei-credințe, ca, stând neclintiți în fața ispitelor, să Îți înălțăm cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cei care ascultă poruncile Evangheliei vor auzi din gura Ta, Doamne, cuvânt de bucurie: „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat. Veniți, binecuvântații Părintelui Meu, de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”. Învață-ne să facem faptele credinței, Doamne, învață-ne să trăim plini de dragoste pentru ceilalți, ca să avem nădejde de mântuire:

Doamne, dăruiește-ne să Te iubim din toată inima și din tot cugetul nostru;

Doamne, dăruiește-ne să ne iubim aproapele cu dragoste jertfelnică;

Doamne, Care ai spălat picioarele ucenicilor Tăi, învață-ne să slujim aproapelui nostru ori de câte ori este nevoie;

Doamne, Tu care ești Samarineanul milostiv, îndeamnă-ne să îngrijim rănile semenilor noștri;

Doamne, luminează-ne ca în cei pe care îi ajutăm, flămânzi, goi sau bolnavi, să Te vedem pe Tine;

Doamne, dă-ne puterea de a nu șovăi să împlinim poruncile Tale;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 11-lea

A început războiul, se aude trâmbița care ne cheamă la luptă, care ne cheamă să părăsim lenevia cea pierzătoare de suflet și să ne înarmăm cu sabia Duhului, cu coiful mântuirii și cu pavăza credinței, luptând până la sânge împotriva patimilor și a poftelor și cântând cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Ori de câte ori cădem în luptă, să ne ridicăm degrabă, ca să nu se primejduiască sufletele noastre. Să luptăm cu curaj și cu nădejde, fără să ne plângem că rănile noastre sunt prea adânci, căci Împăratul nostru le vede și le va tămădui cu multă pricepere:

Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune;

Doamne, povățuiește-ne să ducem o viață smerită, lepădând gândurile de mândrie;

Doamne, dă-ne să iubim nevoința și să disprețuim desfătările pătimașe;

Doamne, luminează-ne și sfințește-ne, ca să păstrăm și să mărturisim dreapta-credință;

Doamne, dăruiește-ne să trăim ca fii înțe-lepți ai Bisericii Tale;

Doamne, nu îngădui să părăsim predaniile Părinților și să ne lipim inimile de învățături rătăcite;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 12-lea

„Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii!”, ne spune marele Pavel, Apostolul neamurilor, care strigă cu glas mare către creștini ca aceștia să nu aștepte vremuri de liniște și odihnă pentru a dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Nu suntem singuri în fața ispitelor, ci suntem ocrotiți de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, de soborul sfinților și de cetele îngerești. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate milele Tale cele arătate și pentru cele ascunse și Te rugăm să ne îndrumi pașii pe calea mântuirii, pe calea care duce în curțile Raiului:

Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, mântuiește-ne precum știi;

Doamne, pentru rugăciunile tuturor cuvioșilor părinți și ale cuvioaselor maici, ale sfinților știuți și neștiuți, mântuiește-ne precum știi;

Doamne, pentru rugăciunile sfinților îngeri pe care de la Botez i-ai trimis să ne ocrotească, mântuiește-ne precum știi;

Doamne, pentru rugăciunile tuturor cetelor îngerești, mântuiește-ne precum știi;

Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoților și ale celor care ne pomenesc, mântuiește-ne precum știi;

Doamne, pentru rugăciunile care se înalță în Sfânta noastră Biserică, mântuiește-ne precum știi;

Doamne, Cel Ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul al 13-lea

O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui Dumnezeu, Hristoase, dar îndrăznim să Te rugăm să primești și puțina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei, și să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să Îți putem cânta cu inimă smerită: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Se repetă Icosul întâi și Condacul întâi.

Rugăciune la necazuri și supărări

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră și au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră. Tu cunoști pricina răului care ne apasă. La Tine perii capului nostru sunt numărați. La Tine deci scăpăm și pe Tine te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de suflet și să ne ajuți a birui toate ispitele care ne învăluie, că Tu ești întărirea, Scăparea și Izbăvitorul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.