Gramata Mitropolitană

with Niciun comentariu

sigla mitropoliei germaniei, sigla, ortodoxie

 

† Serafim

DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP DE BERLIN ȘI

MITROPOLIT AL ROMÂNILOR ORTODOCȘI DIN GERMANIA, EUROPA CENTRALĂ ȘI DE NORD

 

Prea iubitului cler și dreptcredincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita Episcopie a Europei de Nord, precum și tuturor ascultătorilor și cititorilor acestei Gramate Mitropolitane, har, milă și pace de la Dumnezeu, Părintele nostru Cel ceresc, iar de la noi părintească binecuvântare.

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul și Dumnezeul și  Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin trimiterea din ceruri, în chipul limbilor de foc, a Preasfântului și de viață făcătorului Duh, peste Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, i-a întărit cu puterea de a propovădui cuvântul Evangheliei și de a institui în Biserica pe care El a întemeiat-o prin Jertfa și Învierea Sa trepte de slujire prin care să se continue în lume lucrarea Sa mântuitoare. Astfel,  într-o succesiune neîntreruptă de la Sfinții Apostoli și până astăzi, episcopii Bisericii, ca urmași ai Apostolilor, au moștenit puterea de a hirotoni la rândul lor alți episcopi, precum și preoți și diaconi, care împreună cu ei, să slujească la Altarul Bisericii și la « altarul fratelui », după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, răspunzând astfel nevoilor duhovnicești și trupești ale credincioșilor. 

Încă de la întronizarea Sa ca al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române  în ziua de 30 septembrie 2007, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a exprimat grija deosebită față de credincioșii români din afara granițelor Țării, al căror număr a crescut considerabil în ultimii ani. Astfel, la prima ședință a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prezidată de Preafericirea Sa, din 22-24 octombrie 2007, la inițiativa Preafericirii Sale, Sfântul Sinod a hotărât crearea a trei noi Eparhii pentru românii din Diaspora și anume Episcopia Australiei și Noii Zeelande, Episcopia Spaniei și Portugaliei și Episcopia Europei de Nord. 

Crearea Episcopiei Europei de Nord cu jurisdicție peste: Suedia, Norvegia și Danemarca, sufragană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, răspunde unei mai vechi și îndreptățite dorințe a Noastră de a rândui clerului și credincioșilor din partea de nord a continentului european un ierarh, care să se ocupe îndeaproape de organizarea vieții lor bisericești, să vegheze la păstrarea neștirbită a credinței Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolească, să promoveze spiritualitatea ortodoxă și să cultive dialogul păcii și înțelegerii cu ceilalți creștini.

Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Române, Episcopia Europei de Nord, cu sediul la Stockholm, se conduce și se administrează din punct de vedere pastoral, cultural și economic, prin organele sale proprii, în conformitate cu normele canonice ale Bisericii Ortodoxe Române, cu propriul său statut și ținând seama de legile în vigoare ale țărilor pe teritoriul cărora își  desfășoară activitatea.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 5-7 martie 2008, a ales ca episcop al Eparhiei Europei de Nord, la recomandarea Adunării eparhiale, pe Preacuviosul Arhimandrit Macarie Drăgoi, care s-a arătat vrednic de această chemare prin lucrarea sa rodnică pusă în slujba Bisericii, dând totodată dovadă de ascultare și supunere fiască față de ierarhul său și de respect față de rânduielile și canoanele Bisericii.

Fiu duhovnicesc al Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, care l-a și recomandat pentru slujirea și demnitatea de arhiereu, doctor în Istoria Bisericii Ortodoxe Române al Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, cunoscător îndeaproape al vieții bisericești din Diaspora încă din vremea studiilor sale în Franța și Anglia, unde în anii 2004-2005 a pus bazele unei parohii românești la Mirfield-Leeds (Anglia), cu experiență pastorală și misionară, îmbogățită în ultimii ani ca Eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca și ca profesor-duhovnic la Seminarul Teologic Ortodox din același oraș, Preacuviosul Arhimandrit Macarie Drăgoi s-a dovedit a fi omul potrivit pentru înalta vrednicie și dificila slujire la care a fost chemat.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, am săvârșit împreună cu un sobor numeros de ierarhi, în Vinerea Luminată, 2 mai, anul mântuirii 2008, hirotonia întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Macarie Drăgoi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Astăzi, duminică, 6 iulie 2008, după rânduielile tradiționale bisericești, Noi, Serafim, Mitropolitul Românilor Ortodocși din Germania, Europa Centrală și de Nord, înmânăm Preasfințitului Dr. Macarie Drăgoi cârja arhipăstorească și îl așezăm în scaunul de Episcop al Europei de Nord.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane și al prevederilor cuprinse în art. 133 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscută tuturor această Gramată mitropolitană și dăm alesului Episcop, Preasfințitului Dr. Macarie Drăgoi, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Europei de Nord, cu toate parohiile din Suedia, Norvegia și Danemarca, care țin astăzi și vor ține și în viitor de această Sfântă Episcopie, drept mărturie că Preasfinția Sa, dobândind jurisdicția de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici de Răsărit: citeți, cântăreți, ipodiaconi, diaconi, preoți, protopopi la așezămintele bisericești, precum și egumeni, stareți și starețe la mânăstirile din Eparhia Preasfinției Sale și de a împlini toate câte i se cuvin ca ierarh, spre zidirea sufletească a turmei sale duhovnicești.

Din partea Preasfinției Sale așteptăm, așa cum rânduiește Canonul 34 Apostolic, cinstire și ascultare față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și față de Sinodul Mitropolitan, precum și lucrare neobosită și slujire jertfelnică, dragoste părintească față de preoții și drept-credincioșii creștini din Eparhia Preasfinției Sale, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea și întărirea dreptei credințe și a tuturor rânduielilor sfinte ale Bisericii noastre.

Totodată, îndemnăm pe Preasfinția Sa să aibă la inimă unitatea creștină pentru care s-a rugat Mântuitorul înainte de Patima Sa și să promoveze relațiile cu celelalte Biserici.

Tuturor celor din cinul preoțesc și tuturor dreptcredincioșilor din cuprinsul Episcopiei Europei de Nord, le recomandăm cu dragoste părintească și frățească pe Preasfinția Sa Episcopul Macarie Drăgoi, ca singurul chiriarh canonic al lor, și-i îndemnăm să-l întâmpine cu dragoste fiască, să-l asculte și să-l cinstească, plecându-i-se cu toată voia și arătându-i în toate împrejurările sprijin și împreună-lucrare în tot ceea ce săvârșește spre folosul Bisericii și al credincioșilor.

Încredințăm pe Preasfințitul Episcop Macarie Drăgoi milostivirii Bunului Dumnezeu și-i rugăm pe Sfinții Bisericii noastre, pe Sfinții care au odrăslit în ținuturile Nordului, precum și pe toți Sfinții Bisericii celei Nedespărțite să-l întărească în misiunea sa de păstor sufletesc al credincioșilor ortodocși români încredințați lui spre păstorire, ajutându-l să-i păstreze în vatra de credință ortodoxă străbună, în dragostea unul către altul, în iubirea de neam și de semeni și în respectul frățesc față de cei cu care Dumnezeu i-a rânduit să conviețuiască în această parte de lume.

De asemenea, îl încredințăm pe Preasfinția Sa rugăciunilor cucernicilor preoți și binecredincioșilor creștini din parohiile nou înființatei Episcopii, față de care Preasfințitul Episcop Macarie este dator să arate părintească dragoste și purtare de grijă duhovnicească.

Și astfel, cu un cuget și cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântului Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin!

Dată în Reședința noastră Mitropolitană din Nürnberg la 6 iulie, anul mântuirii 2008, în anul al cincisprezecelea al Arhipăstoririi Noastre ca Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale și de Nord

 

† Serafim

ARHIEPISCOP DE BERLIN ȘI 

MITROPOLIT AL ROMÂNILOR ORTODOCȘI DIN GERMANIA, EUROPA CENTRALĂ ȘI DE NORD

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.